பல ஆண்டுக ளுக்குப் பிறகு உ ண்மையை கூறிய சசிகுமார்..!! சுப்பிரமணியபுரம் படத்தில் பரமன் நண்பர் காதலி து ளசியை கொன் றா ரா.? இல் லையா.? ரசிக ர்களுக்கு காத்தி ருந்த ஒரு அ திர் ச்சி த கவல்..!!

Cinema News

த மிழ் சினி மாவில் இய க்குனரா க அ றிமுக மான பிறகு நடி கராக பலரும் உ ருவாக்கியு ள்ளார் எ ன்பது குறி ப்பிடத க்கது. அந்த வ கையில் சசிகுமாரும் ஒருவர். த மிழில் சசிகுமார் இய க்கத்தில் 2008ஆம் ஆண்டு வெ ளியான சுப்ரமணி யபுரம் திரை ப்படம் ரசிக ர்கள் ம த்தியில் பெ ரும் ஒரு நல்ல வ ரவே ற்பை பெற்றது. இந்த படத்தில் ஜெய், சசிகுமார், சமுத்திரகனி, சுவாதி மற்றும் க ஞ்சா கருப்பு போன்ற பல பிரப லங்கள் நடி த்துள் ளார்கள்.

Subramaniapuram | Cinema Chaat

இந்த திரை ப்பட த்தில் சி றந்த திரைப் படத்தி ற்கான பல்வேறு விரு துகளை வென் றார். மேலும் இந்த படத்தில் நடித்த ஜெய்க்கு மா பெரும் திரு ப்பு முனை யாக இந்த படம் அமைந்தி ருந்தது. நட்பு, கா த ல் மற்றும் து ரோ க ம் போன்ற வற்றை மை ய மாக வைத்து எடுத்த திரை ப்படம் தான் சுப்பிரம ணியபுரம்.

Covid-19 lockdown: Sasikumar spends a day volunteering with cops in Madurai  - Movies News

இந்த படத்தில் சமுத்திரக்கனி வி ல்லனா க நடித்து இருப்பார். மேலும் இந்த படத்தில் நடிகர் ஜெய் நடிகை சுவாதி வைத்து இ றுதியி ல் கொ லை செய்து விடுவார் நடிகர் சமுத்திரகனி. அதன் பிறகு பெரிய நி ற த்திற்கா க சமுத்திர க்கனி மற்றும் அவரது குடு ம்ப த்தி னர் சசி குமார்.

subramaniapuram - Twitter Search

அவர்கள் ப ழி வா ங்குவார் இந்த படத்தின் டி ரைலர் வெளி யான போது சு வாதியை சசிகுமார் கொ ள் வது போல ஒரு சில காட்சிகள் இடம் பெற்றி ருக்கும். ஆனால் அந்த கா ட்சி பட த்தின் இடம் பெற்று இரு க்காது. இ துகு றித்து சசிகுமாரிடம் கே ட்ட பொழுது இந்த காட்சி டி ரைலர்

அத ற்காக மட்டும் எடுக் கப்பட்ட காட்சி என்ற ப டத்து க்காக இந்த காட்சி எடு க்கப் படவில் லை என்றும் சசிகுமார் ப திலளி த்துள்ளார். மேலும் சசிகுமா ருடன் கேட் டாங்க செய்தி தற்போது ச மூக வ லைத் தளங் களில் வை ர ளாகி கொ ண்டு வருகிறது…