மு த் த த் தா ல் மு டி ந் த து சி த் ரா வி ன் உ யி ர்! த ற் கொ லை க் கு சீ ரி ய லும் ஒரு கா ர ண மா ம்..! அ ப் ப டி எ ன் ன ந ட ந் த து?

Cinema News

2 0 2 0 ஆ ண் டு மிகவும் மோ ச மா ன தா க வே அமைந்தது. அந்த வ கை யில் ந டி கை சி த் ரா வின் ம ர ண மும் மி க வு ம் மோ ச மா னது. இவரின் ம ர ண த் தி ல் பல ம ர் ம ங் க ள் இருப்பதாக அவரது கு டு ம் ப த் தி ன ர் கூறுகிறார்கள். அந்த வி வ கா ர த் தி ல் த ற்போது ஒரு த க வ ல் கிடைத்துள்ளது. அதில் சீ ரி ய லில் அவர் மு த் த கா ட் சி என்று கூறுகிறார. ந ட ந் த து எ ன் ன என்பதை பார்க்கலாம்.

சி னி மா து  றை யில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் ந ன் கு ப ண ம் வைத்து இருப்பத்தினால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள் என்று தான் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நி ஜ வா ழ் க் கை அவர்களுக்கு அப்படி இருப்பத்தில்லை. காரணம் வாழ்க்கையில் எதேனும் ஒரு கு றை இருக்கணும் அல்லவா.அதன் காரணம் என்று கூட கூறலாம். அப்படி ந ட ந் த து தான் சி த் ரா வி ன் த ற் கொ லை.

இவரின் ம ர ண ம் த ற் கொ லை யா இல்லை கொ லை யா என்ற ச ந் தே க ம் அனைவரின் ம த் தி யி லும் ஏ ழ் ந் து ள் ள து. பல கோ ண ங் க ளி ல் வி சா ரி த் து வந்த கா வ ல் து றை யி ன ரு க் கு ஒரு தகவல் கிடைத்துள்ளது.

அந்த த க வ லி ல் பா ண் டி ய ன் ஸ் டோ ர்  சீ ரி ய லி ல் சி த் ரா க ண வ ன் ம னை வி யா க ந டி த் து கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில், க ட ந் த சில எ பி சோ டு க ளி ல் இருவருக்குமான ரொ மா ன் ஸ் கா ட் சி க ள் அதிகமாகவே காணப்பட்டது. அதில் குறிப்பாக மு த் த க் கா ட் சி க ள் சி னி மா க் க ளி ல் வருவது போன்று ந டி த் து இருந்தார் சி த் ரா அவர்கள்.

அந்த வகையில் கு ம ர ன் பா ண் டி ய ன் ஸ் டோ ர் ஸ் சீ ரி ய லி ல் சி த் ரா வு க் கு மு த் த ம் கொ டு த் த கா ட் சி பெரும் வ ர வே ற்பை பெற்றது. அதேசமயம் சி த் ரா வு க் கு ம் அவரது க ண வ ரு க் கும் இடையில் பி ர ச் சி னை ஏற்பட்டதற்கு இதுதான் ஒரு காரணமாக அமைந்துள்ளது.

இதனால் இருவருக்கும் ச ண் டை வந்துள்ளது என்றும் இதற்காக க ண வ ர் சீ ரி  ய ல் செ ட்  டி ற் கு கு டி த் து வி ட் டு சென்று ச ண் டையும் போட்டுள்ளார். இதுகுறித்து பி ர ப ல மு ன் ன ணி செ ய் தி நி று வ ன ம் ஒன்று செ ய் தி யாக தெரிவித்துள்ளது. த ற் கொ லை க் கு இதுவும் ஒரு கா ர ண மா க இ ரு க் க லா ம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

uma