சி த் ரா வி ன் ம ர ணத்திற்கு காரணம் என்ன?.. மு க த் தில் ஏற்பட்ட கா ய ம் இதனால் தானாம்! வெளியான பி ரே த ப ரி சோ தனை அ றி க் கை!!

Cinema News

இவர் இதற்கு முன்பு பல தொ லை க் கா ட்சிகளில் தொ கு ப் பா ள ராகவும், சீ ரி ய ல்க ளி லு ம் நடித்து இருந்தார், இருந்தாலும் இந்த தொடர் மூலம் வேற லெ வ ல் ர சி கர் பட் டாளத்தை உருவாக்கினார்.

இந்நிலையில் அவர் ம ர ண ம டை ந்த செ ய் தி ர சி க ர் களை மிகவும் அ  தி ர் ச்சி அ டை ய செய்துள்ளது. இந்த மு டி வை சி த் ரா விடம் இருந்து யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.

இந்நிலையில் நடிகை சி த் ரா வி ன் உ ட ற் கூ  று ஆ ய் வு முடிந்துள்ளது. ம ரு த் து வ ர் கள் அவரது உ ட லை ப ரி சோ தி த் து அ றி க் கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

பலரும் சி த் ரா த ற் கொ  லை செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றும், சி த் ரா வி ன் ம ர ண த் தி ற்கு பின்னால் ம ர் ம மா ன கா ர ண ம் இருப்பதாகவும், இது கொ லை யா த ற் கொ லை யா போன்ற கேள்விகளை எழுப்பி வந்தனர்.

மேலும் சி த் ரா வின் பெற்றோரே சி த் ரா த ற் கொ லை  செய்திருக்க மாட்டார், அவரை அ டி  த் து கொ ன் று விட்டனர் என்பது போல் கு ற் ற ச் சா ட் டுகளை முன் வைத்தனர்.

தற்போது சி த் ரா வி ன் உ ட ற் கூ று ஆ ய் வு அ  றி க் கை வெளியாகி உள்ளது. அதில் மு த ல் கட்டமாக ‘சி த் ரா வின் ம ர ண த் து க்கு த ற் கொ லை தான் கா ர ணம’ என்று பொ லி சா ர் த ர ப் பி ல் கூறப்பட்டுள்ளது.

uma