க ர் ப் ப மான மனைவியின் வயி ற் றை கி ழி த்து பார்த்த கணவன்..!ப கீர் ச ம் பவம்!!ஷாக்கான மக்கள் !

Tamil News

மனைவியின் வ யி ற் றில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா அல்லது பெண்ணா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக கணவனே மனைவியின் வயி ற்றை கி ழி த்த சம்பவம் அ தி ர் ச் சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்திரபிரதேச மாநிலம் நெக்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பன்னலால் என்பவருக்கு ஏற்கனவே ஐந்து பெண் குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் தற்போது அவரது மனைவி ஆறாவது முறையாக க ர் ப் பமாக உள்ளார்.

இதனால், தனக்கு ஐந்து பெண் குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் ஆறாவது குழந்தை ஆண் குழந்தையாகப் பிறக்க வேண்டும் என எண்ணிய பன்னலால், தனது மனைவியின் வ யி ற் றில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா அல்லது பெண்ணா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக மிகவும் கொ டூ ர மான முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார்.

அதவாது, மிக கூ ர் மை யான ஆ யு த ம் ஒன்றை எடுத்து தனது மனைவியின் வயி ற் றைக் கி ழி த்து உள்ளார் பன்னலால்.

இதில் அவரது 35 வயது மனைவி கடு மை யாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது குடும்பத்தினர் அவரை உடனடியாக மரு த் து வம னையில் சி கிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.

தற்போது, அவருக்கு மரு த்துவ மனையில் சிகி ச் சை நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த ச ம்ப வம் குறித்து கர் ப் பி ணி யின் குடும்பத்தினர் போ லீ சில் கொடுத்த பு கா ரை யடுத்து வழ க்கு ப்ப திவு செய்துள்ள போ லீ சார் பண்ணலாலை கை து செய்து வி சார ணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மனைவியின் வயி ற் றில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக கணவன் மனைவியின் வயி ற்றை க் கி ழி த்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பர ப ரப் பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.